Utmattningssyndrom ur ett arbetsgivarperspektiv

Utmattningssyndrom har blivit en av våra stora folksjukdomar. Sjukdomen leder bl.a. till stort lidande på individnivå och resulterar ofta i långtidssjukskrivning. En god kontakt med arbetsgivaren under sjukskrivningsperioden samt en väl anpassad arbetsåtergång är viktiga nycklar för att förkorta sjukskrivningstiden och minska risken för återfall. Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap för att förebygga sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa. Syftet är även att belysa hur man från ett arbetsgivarperspektiv kan stötta sjukskrivna medarbetare under sjukskrivningstiden och hur man skapar förutsättningar för en hållbar arbetsåtergång.